1. en arch epoihsen o qeoV ton ouranon kai thn ghn

2. h de gh hn aoratoV kai akataskeuastoV kai skotoV epanw thV abussou kai pneuma qeou epefereto epanw tou udatoV

3. kai eipen o qeoV genhqhtw fwV kai egeneto fwV

4. kai eiden o qeoV to fwV oti kalon kai diecwrisen o qeoV ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV

5. kai ekalesen o qeoV to fwV hmeran kai to skotoV ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia

6. kai eipen o qeoV genhqhtw sterewma en mesw tou udatoV kai estw diacwrizon ana meson udatoV kai udatoV kai egeneto outwV

7. kai epoihsen o qeoV to sterewma kai diecwrisen o qeoV ana meson tou udatoV o hn upokatw tou sterewmatoV kai ana meson tou udatoV tou epanw tou sterewmatoV

8. kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera

9. kai eipen o qeoV sunacqhtw to udwr to upokatw tou ouranou eiV sunagwghn mian kai ofqhtw h xhra kai egeneto outwV kai sunhcqh to udwr to upokatw tou ouranou eiV taV sunagwgaV autwn kai wfqh h xhra

10. kai ekalesen o qeoV thn xhran ghn kai ta susthmata twn udatwn ekalesen qalassaV kai eiden o qeoV oti kalon

11. kai eipen o qeoV blasthsatw h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq' omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai egeneto outwV

12. kai exhnegken h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq' omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai eiden o qeoV oti kalon

13. kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera trith

14. kai eipen o qeoV genhqhtwsan fwsthreV en tw sterewmati tou ouranou eiV fausin thV ghV tou diacwrizein ana meson thV hmeraV kai ana meson thV nuktoV kai estwsan eiV shmeia kai eiV kairouV kai eiV hmeraV kai eiV eniautouV

15. kai estwsan eiV fausin en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi thV ghV kai egeneto outwV

16. kai epoihsen o qeoV touV duo fwsthraV touV megalouV ton fwsthra ton megan eiV arcaV thV hmeraV kai ton fwsthra ton elassw eiV arcaV thV nuktoV kai touV asteraV

17. kai eqeto autouV o qeoV en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi thV ghV

18. kai arcein thV hmeraV kai thV nuktoV kai diacwrizein ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV kai eiden o qeoV oti kalon

19. kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera tetarth

20. kai eipen o qeoV exagagetw ta udata erpeta yucwn zwswn kai peteina petomena epi thV ghV kata to sterewma tou ouranou kai egeneto outwV

21. kai epoihsen o qeoV ta khth ta megala kai pasan yuchn zwwn erpetwn a exhgagen ta udata kata genh autwn kai pan peteinon pterwton kata genoV kai eiden o qeoV oti kala

22. kai huloghsen auta o qeoV legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate ta udata en taiV qalassaiV kai ta peteina plhqunesqwsan epi thV ghV

23. kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera pempth

24. kai eipen o qeoV exagagetw h gh yuchn zwsan kata genoV tetrapoda kai erpeta kai qhria thV ghV kata genoV kai egeneto outwV

25. kai epoihsen o qeoV ta qhria thV ghV kata genoV kai ta kthnh kata genoV kai panta ta erpeta thV ghV kata genoV autwn kai eiden o qeoV oti kala

26. kai eipen o qeoV poihswmen anqrwpon kat' eikona hmeteran kai kaq' omoiwsin kai arcetwsan twn icquwn thV qalasshV kai twn peteinwn tou ouranou kai twn kthnwn kai pashV thV ghV kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV

27. kai epoihsen o qeoV ton anqrwpon kat' eikona qeou epoihsen auton arsen kai qhlu epoihsen autouV

28. kai huloghsen autouV o qeoV legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV kai arcete twn icquwn thV qalasshV kai twn peteinwn tou ouranou kai pantwn twn kthnwn kai pashV thV ghV kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV

29. kai eipen o qeoV idou dedwka umin pan corton sporimon speiron sperma o estin epanw pashV thV ghV kai pan xulon o ecei en eautw karpon spermatoV sporimou umin estai eiV brwsin

30. kai pasi toiV qhrioiV thV ghV kai pasi toiV peteinoiV tou ouranou kai panti erpetw tw erponti epi thV ghV o ecei en eautw yuchn zwhV panta corton clwron eiV brwsin kai egeneto outwV

31. kai eiden o qeoV ta panta osa epoihsen kai idou kala lian kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera ekth

“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina